Ks. Edmund Klitsche (1889 - 1939)

Zmarł wieczorem 16 stycznia 1939 roku w Poznaniu po dłuższej chorobie, proboszcz w Pakości. Ks. Edmund Klitsche urodził się 23 października 1889 roku w Mchach, powiecie śremskim. Po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu, a potem w Gnieźnie, gdzie w roku 1913 roku otrzymał święcenia kapłańskie Władza Duchowna wysyła młodego kapłana do Obornik, a potem do Środy, gdzie gorliwie spełnia obowiązki wikariusza. W roku 1916 mianowanym zostaje kapelanem przy kościele nadwornym w Dreźnie. Ma tutaj za zadanie pełnienie obowiązków duszpasterskich dla Polaków przebywających w Dreźnie i królestwie Saskim. Po dwóch latach owocnej pracy duszpasterskiej w Dreźnie zostaje powołany na wikariat do Inowrocławia. Tutaj jest też nauczycielem religii w szkole wydziałowej i gimnazjum. Na wszystkich tych stanowiskach ks. Klitsche rozwija szeroką działalność. Wiernych zjednuje sobie miłym obejściem i ujmującą uprzejmością. W roku 1923 otrzymuje probostwo w Dębnicy pod Gnieznem, a w roku 1931 beneficjum w Pakości. I w Dębnicy i Pakości pracuje gorliwie w kościele i stowarzyszeniach. Za pełną poświęcenia pracę parafianie pakoscy wyrazili kochanemu swemu proboszczowi w dniu 25 - letniego jubileuszu w wspaniałym obchodzie swą wdzięczność składając mu swe powinszowania i dary. Praca ks. Edmunda była cichą, lecz wszędzie znać było, że kapłan Chrystusowy wszystkie swe siły poświęca dla wiernych powierzonych jego pieczy. Biedni i nieszczęśliwi mieli w nim najlepszego ojca i opiekuna. Zgon jego przedwczesny pogrążył parafię w głębokim smutku, w którym niezwykły udział brali innowiercy.