Ks. Leon Fuhrmann (1875 - 1937)

Ks. Leon Fuhrmann Kanonik metropolitalny gnieźnieński. Urodził się 8 listopada 1875 r. w Skrzetuszu, wiosce położonej wówczas poza obrębem Archidiecezji Poznańskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Studia gimnazjalne odbywał w Wałczu, filozoficzne i teologiczne w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie 12 listopada 1899 r. otrzymał z rąk biskupa pomocniczego Antoniego Andrzejewicza święcenia kapłańskie. Pierwsze lata służby duchownej spędził na wikariatach w Trzemesznie i Czarnkowie. W r. 1902 objął prebendę w Kościanie połączoną z obowiązkami duszpasterskimi względem Niemców - katolików oraz kapelanie w tamtejszym zakładzie psychiatrycznym. W r. 1908 przeniósł się na probostwo we Wschowie, gdzie wśród licznych zajęć kościelnych wykładał religię w obydwu gimnazjach, męskim i żeńskim. W r. 1917 instalował się na mocy prezenty rządowej na kanonię gnieźnieńską. Będąc członkiem kapituły archikatedralnej z górą lat dwadzieścia i piastując w niej urzędy prokuratora i prefekta budowli, wydatne oddał jej usługi a jako egzaminator prosynodalny także całej archidiecezji. Umarł 11 października 1937 r. w Poznaniu w szpitalu Sióstr Elżbietanek po ciężkiej operacji, która, zamiast życie przedłużyć, nieoczekiwany położyła mu kres. Zwłoki jego spoczęły w podziemiach bazyliki gnieźnieńskiej w kaplicy Matki Boskiej. Ks. Leon Fuhrmann, Niemiec z urodzenia i z przekonania, zabiegał z całą szczerością o utrzymanie lojalnych i poprawnych stosunków z polskimi konfratrami, dla których był zawsze pełen uprzejmości i wielce uczynny. Ze ks. Leonem Fuhrmannern zeszedł do grobu ostatni kanonik gnieźnieński z prezenty rządu pruskiego, który już w r. 1867 w osobie ks. Karola Krausa, pierwszego Niemca wprowadził do tej najstarszej polskiej kapituły metropolitalnej.