Ks. Marian Drapikowski (1920 - 2011)

Zmarł w sobotę, 21 maja 2011 roku. Radca i wieloletni proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Orchowie. Ks. Drapikowski urodził się 21 listopada 1920 r. w Czerniejewie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie wstąpił do gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 19 lutego 1950 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Posługiwał jako wikariusz w Pobiedziskach (1950), w parafii pw. św. Antoniego w Bydgoszczy (1950-1951), w parafii pw. św. Stanisława w Nakle (1951-1952), w Witkowie (1952), w parafii pw. św. Wojciecha w Bydgoszczy (1952-1957), w Damasławku (1957) oraz w parafii pw. św. Mikołaja w Inowrocławiu (1957). W październiku 1957 r. został mianowany proboszczem parafii w Linówcu (dziś diecezja bydgoska), gdzie pracował do 1969 r. Później objął parafię pw. Wszystkich Świętych w Orchowie, gdzie był proboszczem do 1997 r. W latach 1969-1994 pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu trzemeszeńskiego. W 1976 r. kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski, nadał mu godność Radcy Duchownego ad honores. W czerwcu 1997 roku przeniesiony w stan spoczynku. Ks. Drapikowski spoczął 26 maja 2011 na cmentarzu parafialnym w Czerniejewie obok swoich rodziców.

Wspomnienie o śp. ks. Radcy Marianie Drapikowskim
przedstawione przez Piotra Ficera w kościele pw. Wszystkich Świętych w Orchowie
na Uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej w pierwszą rocznicę śmierci 21.05.2012 roku.

Ksiądz Marian Andrzej Drapikowski przeszedł na świat 21 listopada 1920 roku w leśniczówce Młynek k. Marzenina, Dobra Czerniejewskie, jako najstarszy syn Józefa i Marii. Ojciec był leśnikiem, matka gospodynią domową. Ochrzczony został już w ósmym dniu życia tj. 29 listopada w kościele parafialnym w Marzeninie. Dzieciństwo spędzał kolejno do 1923 roku w leśniczówce Marzenin, następnie od 1923 do 1934 roku w leśniczówce Starzenina a od 1934 roku ojciec został przeniesiony do leśnictwa Linery. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w miejscowości Graby a następnie uczęszczał do szkoły w Czerniejewie, którą ukończył w 1934 roku. W latach 1934 - 1939 pogłębia swoją wiedzę, a także miłość do Chrystusa w Małym Seminarium Ojców Oblatów w Lublińcu na pograniczu Śląska Opolskiego i Górnego Śląska. W tym czasie uzyskuje małą maturę w 1938 roku. Okres II wojny światowej przeżył jako robotnik leśny w leśnictwie, w którym pracował również Jego ojciec - w Linerach. Natychmiast po zakończeniu wojny przygotowuje się do egzaminu dojrzałości, który zdaje 12 lipca 1945 roku w Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Idąc za głosem sumienia wstępuje do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Naukę wraz z formacją odbywa do 1947 roku, następnie uczęszcza do Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, metropolity gnieźnieńsko - warszawskiego, Prymasa Polski przyjął 19 lutego 1950 roku. Mszę prymicyjną sprawował w swoim parafialnym kościele w Czerniejewie 20 lutego. Niezwłocznie, bo już od 1 marca 1950 roku zgodnie z wolą swojego arcybiskupa, podejmuje służbę Bożą jako wikariusz kolejno w Pobiedziskach, Bydgoszczy, Nakle, Witkowie, ponownie w Bydgoszczy, Damasławku i Inowrocławiu do 14 października 1957 roku, czyli do dnia, w którym kończy okres wikariatu aby następnego dnia przyjąć posługę proboszcza parafii orchowskiej. Intensywny okres wikariatów przygotował do pracy przyszłego proboszcza.

Tło historyczne lat pięćdziesiątych XX wieku w parafii orchowskiej.
W drugiej połowie lat czterdziestych sytuacja społeczno - gospodarcza w małej ojczyźnie orchowskiej była zbliżona do czasów sprzed II wojny światowej. Natomiast sytuacja społeczno - polityczna uległa diametralnej zmianie. Zmieniła się struktura ludności pod względem wyznaniowym i pochodzenia. A co najważniejsze zmienił się ustrój polityczny, lecz w pierwszych latach powojennych zmiany te miały łagodny charakter. Znacznego przyspieszenia nabrały od 1949 roku po Kongresie Zjednoczeniowym 15 grudnia 1948 roku. A już szczególnie trudne czasy dla naszej społeczności rozpoczęły się po uchwaleniu Konstytucji w 1952 roku. W codziennym życiu mieszkańców zmieniło się wszystko. Zlikwidowano własność prywatną. Nacjonalizacja objęła dosłownie wszystkich. Nastąpiła bieda, brakowało nawet chleba, po który musiano jeździć do okolicznych miasteczek Mogilna bądź Gniezna. Te zmiany, szczególnie gospodarczo - polityczne miały swój ujemny wpływ na wielu obywateli naszej małej ojczyzny. W marcu 1955 roku ginie śmiercią tragiczną ówczesny największy przedsiębiorca z Orchowa śp. Leon Kaczmarek. Rok później w czerwcu 1956 roku umiera w tajemniczych okolicznościach były kierownik Szkoły Powszechnej śp. Władysław Lorkiewicz. Kolejna tragiczna śmierć kończy żywot ziemski nauczyciela śp. Jacka Głowackiego. Jest to marzec 1957 rok. Wówczas wygłoszone płomienne słowa ks. Szczepana Webera w czasie pogrzebu są pewnym impulsem. Wszystkie te okoliczności powodują, że dotychczasowy proboszcz parafii orchowskiej ks. Szczepan Weber musi odejść. Wówczas ks. Stefan kardynał Wyszyński, metropolita gnieźnieńsko -warszawski, Prymas Polski, podjął decyzję o powołaniu ks. Mariana Drapikowskiego na proboszcza parafii orchowskiej z jednoczesnym pełnieniem funkcji administratora parafii pw. Św. Marcina w Linówcu. I tak 15 października 1957 roku ks. Marian Drapikowski rozpoczął trudną pracę duszpasterską. Do obsługi ma dwa kościoły parafialne - w Orchowie i Linówcu oraz dwa kościoły filialne - w Orchowie Górnym i Szydłowcu. W pierwszych latach swojego proboszczowania, kiedy to jeszcze nauka religii odbywała się w szkołach otrzymał do pomocy wikariuszy. Jak wspomniałem w tle historycznym był to okres bardzo trudnej i wytężonej pracy zarówno na niwie duszpasterskiej jak i społecznej. A jednak ten stosunkowo młody kapłan umiejętnie kieruje swoją owczarnią dążąc do pojednania i przebaczania. Jako gorliwy duszpasterz pracą i modlitwą dał wzór do naśladowania. Przez modlitwę, przez uwielbienie Chrystusa Zbawiciela i Jego Matki pragnął wszczepić wszystko to co najlepsze do chrześcijańskiego życia. Gorliwy propagator pierwszych piątków miesiąca ku czci Serca Jezusowego, a także pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. To właśnie pobyt w Niższym Seminarium Ojców Oblatów zapalił w Nim ogień miłości ku czci Niepokalanej Matki Chrystusa. Jego główne motto jako duszpasterza to wychowanie dzieci i młodzieży przez rodziców, przez pracę i modlitwę. W Jego kazaniach osoba matki, rola matki w rodzinie była stałym elementem. W swojej pracy duszpasterskiej był głęboko zaangażowany w zbawienie każdej owcy ze swojej owczarni. Tą wielką miłość można było zauważyć codziennie. W czasie każdego nabożeństwa, w czasie każdej mszy św. Ks. Marian Drapikowski to również wielki Nauczyciel nauki religii dzieci i młodzieży. W proces przygotowania dzieci czy młodzieży do sakramentów I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania angażował się bez reszty. Dziś można stwierdzić, że był to kapłan z powołania, kapłan oddany Temu, który Go zaprosił do owczarni, Kapłan, który również umiłował Matkę Zbawiciela. Posługę proboszcza parafii orchowskiej sprawował przez 40 lat, przyjmując kolejne roczniki do sakramentów świętych: Chrztu Św., przyjęcia Eucharystii, Łaski Ducha Świętego czy Sakramentu Małżeństwa. Jego osobistym bólem kapłańskim był brak powołań do życia w kapłaństwie. Administraturę w parafii pw. św. Marcina w Linówcu zakończył w 1969 roku. Wówczas została erygowana odrębna parafia z siedzibą w Szydłowcu. Swoje godne proboszczowanie w naszej rodzinie parafialnej zakończył 28 czerwca 1997 roku mając prawie 77 lat. W czasie swojej posługi jako proboszcz tej parafii pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu trzemeszeńskiego od 1 marca 1969 do 1 sierpnia 1996 roku. Międzyczasie tj. od 17 grudnia 1974 roku do 1 lipca 1976 roku pełni obowiązki dziekana. W dowód uznania Jego zasług kapłańskich w dniu 3 czerwca 1976 r. zostaje mianowany przez ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego Radcą Duchownym " ad honores ". Oprócz pracy w swojej parafii jako duszpasterz - proboszcz pełnił również funkcję wizytatora nauki religii oraz wizytatora katechizacji parafialnej dekanatu trzemeszeńskiego. Ostatnie lata swojego pracowitego życia spędził w Domu Księży Emerytów przy Kurii Biskupiej w Gnieźnie. Zasnął w Panu w sobotę rano 21 maja - miesiącu Maryjnym 2011 roku. Pochowany zgodnie z Jego ostatnią wolą na cmentarzu w Czerniejewie. Na koniec osobista refleksja. Niech mi będzie wolno wyrazić swoje uznanie dla śp. ks. Radcy Mariana Drapikowskiego. Dla mnie to duszpasterz, przy którym mogłem służyć Bogu jako ministrant w latach 1958 - 1965. To nauczyciel duchowy przygotowujący mnie do I Komunii Świętej i Sakramentu Łaski Ducha Świętego. To duszpasterz, który nauczył mnie rozróżniać dobro od zła, który wszczepił w moje serce drogę ku zbawieniu. Zaś Łaska Stwórcy dała mi, że ostatnie lata Jego życia mogłem być blisko i często spotykać się. Mogłem już jako dorosły człowiek wyrazić swoje uznanie i szacunek za wszystko co otrzymałem.

Piotr Ficer
Zm.17.10.2013 r.