Ks. Marcin Jarosz (1801 - 1871)

Jarosz ks. Marcin umarł 25 października 1871 r. Ks. Marcin urodził się dnia 17 sierpnia 1801 r. w Trzciance, chodził do szkół w Wałczu. W młodym bardzo wieku ukończywszy gimnazjum z chlubą, przyjął na 3 lata obowiązki nauczyciela domowego, - po czym wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu i Gnieźnie. W roku 1824 odebrawszy święcenia kapłańskie, udał się na posadę ważną nauczyciela religii przy gimnazjum w Lesznie. Przez 8 lat piastował ten urząd i z owego czasu do uczniów jego należeli pomiędzy innymi znakomitymi infułat poznański JW ks. Prałat Grandke i JW ks. Biskup Janiszewski. Roku 1832 przeniósł się do Święciechowy jako proboszcz tejże parafii. Za jego rządów w tej parafii piękny zaszczepił się zwyczaj, że żaden parafianin nie pozywał drugiego przed sądy, ale całą sprawę przed proboszczem swoim, jako rozjemcą dobrowolnym, wytaczano i na jego wyroki przystawano. Gorliwym poborcą dla Tow. Nauk. Pom. zawsze się okazywał. Po 26 letniej pracy w parafii przeniósł się r. 1857 w charakterze kanonika do Gniezna. Był przez kilka lat radcą konsystorskim. W czasie soboru Watykańskiego r. 1869 wybrał się wraz z innymi kapłanami z Wielkopolski do Rzymu. Umarł niespodzianie nagle, w stali kanonickiej w katedrze, słuchając Mszy św. Kazanie na jego pogrzebie wygłosił ks. Ziółkowski kaznodzieja katedralny.