Różaniec Święty

"Chciałbym zapytać każdego z Was: jak zamierzasz pokierować swoim życiem? Jakie masz plany? Czy nigdy nie myślałeś o tym, by poświęcić całe swoje życie Chrystusowi?" - Jan Paweł II

Jak odmawiać różaniec?
Tajemnice Radosne (w poniedziałki i soboty)
Tajemnice Bolesne (we wtorki i piątki)
Tajemnice Chwalebne (w środy i niedziele)
Tajemnice Światła (w czwartki)
Odmawiajmy Różaniec
Akt osobistego oddania Matce Bożej

- "to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swojej prostocie i głębi zarazem". Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił okres od października 2002 do października 2003 rokiem RÓŻAŃCA. W liście apostolskim do biskupów, kapłanów i wiernych, zatytułowanym Rosarium Virginis Mariae, ubogacił modlitwę Kościoła różańcowymi tajemnicami światła. Ale nie tylko. Dał nam również swoje przemyślenia na temat wszystkich dotychczasowych tajemnic Różańca. Ten dokument Ojca Świętego jest głęboką refleksją nad wielką teologią, zawartą w modlitwie różańcowej. Jest to pogłębienie teologii duchowości i ukazanie drogi mistyki chrześcijańskiej tym, którzy chcą "wpłynąć w głębię" wiary. Niech rozważanie tajemnic różańcowych da nowy impuls duszpasterski kapłanom, parafianom, rodzinom i innym wspólnotom i niech sprawi, że ożywi się polskie duszpasterstwo. Zaiste, różaniec mocen jest wyzwolić w duszach zapał modlitewny i potrzebę zakotwiczenia swojego życia w Ewangelii Jezusa. Modlitwa różańcowa potrzebna jest Kościołowi i światu (tym bardziej dzisiaj), bo jej owocem jest światłość. "Powierzam to wskazanie duszpasterskie inicjatywie poszczególnych wspólnot kościelnych (...) niech służy ich dopełnieniu i ugruntowaniu. Ufam, że zastanie przyjęte wspaniałomyślnie i z gotowością. Kiedy odkrywa się pełne znaczenie Różańca, prowadzi ono do samego serca życia chrześcijańskiego i daje powszednią a owocną sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji" (RVM 3). Modlitwa różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części - tajemnic opisujących wydarzenie z życia Jezusa i Maryi.

Jak odmawiać różaniec?

1. Wybierz, którą tajemnicę Różańca pragniesz odmawiać - pamiętaj o odpowiednim dniu tygodnia.
2. Zanim zaczniesz postaraj się wyciszyć i skupić!
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz:
Początek
3. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
Na krzyżu
4. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego... .
Na paciorku (większym)
5. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,... .
Na kolejnych trzech paciorkach (mniejszych)
6. Zdrowaś Maryjo, ... . Święta Maryjo, ... .
Przed dużym paciorkiem
8. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi ... .
Teraz możesz rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca oraz rozważać jego tajemnice.
Tajemnica 1.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:
1 x Ojcze Nasz (duży paciorek).
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki).
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)
itd.
Na zakończenie
9. Pod Twoją obronę uciekamy się, ... .
10. Przeżegnaj się.

Tajemnice Radosne
(w poniedziałki i soboty)

I.
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

II.
Nawiedzenie Świętej Elżbiety

III.
Narodzenie Jezusa

IV.
Ofiarowanie w świątyni

V.
Znalezienie Jezusa w świątyni

Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,28).
Cała ludzkość jest niejako obojętna owym faktem - niech się stanie - którym z gotowością odpowiada ona (Maryja) na wolę Boga (RVM 20).

... Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona(Łk 1, 41 - 42).
Pod znakiem radości jest scena spotkania z Elżbietą, w której sam głos Maryi i obecność Chrystusa w Jej łonie sprawiają, że poruszył się z radości (RVM 20).

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie Łk 2,7).
Narodzenie Bożego Dziecięcia, Zbawiciela świata, aniołowie opiewają i ogłaszają pasterzom właśnie jako - radość wielką (RVM 20).

... przynieśli Je (Dziecię Jezus) do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim (Łk 2, 22 - 23).
Radość z konsekracji i zachwyt Symeona łączy się z proroctwem o znaku sprzeciwu (RVM 20).

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał
Objawienie w Jezusie tajemnicy Syna całkowicie oddanego sprawom Ojca jest zapowiedzią ewangelicznego radykalizmu (RVM 20).

Tajemnice Bolesne
(we wtorki i piątki)

I.
Modlitwa w Ogrójcu.

II.
Biczowanie.

III.
Cierniem ukoronowanie.

IV.
Droga Krzyżowa.

V.
Śmierć na Krzyżu.

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, został ich śpiącymi ze smutku(Łk 22, 44 - 45).
Tam Chrystus staje w obliczu wszystkich pokus ludzkości i wobec wszystkich jej grzechów, by powiedzieć Ojcu: Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie (RVM 22).

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).
Ile miało kosztować Jezusa przyjęcie woli Ojca, wynika i z tego poniżenia, jakiego doznał przez biczowanie (RVM 22).

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę (Mt 27, 28 - 29).
W tym poniżeniu objawia się nie tylko miłość Boga, ale samo znaczenie człowieka. Ecce homo (RVM 22).

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19, 17).
Różaniec wybiera pewne momenty męki, skłaniając modlącego się, by skupił na nich wejrzenie swego serca i przeżył je na nowo (RVM 22).

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 46).
Tajemnice bolesne prowadzą wierzącego do ponownego przeżywania śmierci Jezusa, stawania pod krzyżem obok Maryi, by wraz z Nią wnikać w ocean miłości Boga do człowieka i odczuć całą jej odradzającą moc (RVM 22).

Tajemnice Chwalebne
(w środy i niedziele)

I.
Zmartwychwstanie Jezusa.

II.
Wniebowstąpienie.

II.
Zesłanie Ducha Świętego.

IV.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

V.
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny.

...szukajcie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział (Mt 28,6).
Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary i przeżywa ponownie radość (RVM 23).

Po rozmowie z nim Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga (Mk 16,19).
Różaniec wyraża doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa (RVM23).

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 4).
Pięćdziesiątnica ukazuje oblicze Kościoła jako rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego, gotowej do misji ewangelizacyjnej (RVM 23)

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy (...) gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący (Łk 1, 46 - 49).
Maryja została wyniesiona z chwilą wniebowzięcia, by antycypować to, do czego przeznaczeni są wszyscy sprawiedliwi przez zmartwychwstanie ciał (RVM 23).

...wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12, 1).
Ukoronowana w chwale... jaśnieje Ona jako Królowa aniołów i świętych, antycypacja i szczyt rzeczywistości eschatologicznej Kościoła (RVM 23).

Tajemnice Światła
(w czwartki)

I.
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

II.
Objawienie siebie na weselu w Kanie.

III.
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

IV
Przemienienie na górze Tabor.

V.
Ustanowienie Eucharystii.

Jezus także przyjął chrzest (Łk 3,21).
Gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie - grzechem - za nas - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym, a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji (RVM 21)

...odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów (J 2, 1 - 2).
... początek znaków w Kanie, gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serce uczniów na wiarę. Macierzyńskie napomnienie, skierowane do Kościoła wszystkich czasów: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie; dobrze wprowadza w słowa i znaki Chrystusa (RVM 21).

...Jezus przyszedł z Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 14 - 15).
... początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania (RVM 21)

... wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił... (Łk 9, 28 - 29).
Tajemnica światła w pełnym słowa znaczeniu ... Chwała Bóstwu rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali, i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania RVM 21).

...to czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,19). Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie z tego kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26).
Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając - aż do końca świata - świadectwo swej miłości do ludzi, dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze (RVM 21).

Odmawiajmy różaniec!

Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka Boża wielokrotnie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Prosiła też o modlitwę w intencji grzeszników, ponieważ wielu z nich idzie do piekła, dlatego że nikt za nich się nie modli. Dziś, po 89 latach od pierwszego objawienia, które nastąpiło 13 maja 1917 roku, prośby Maryi musimy stale wypełniać w naszym życiu.
Wspomnienie
W południe 13 maja 1917 roku dzieci bawiły się w Cova da Iria, w gospodarstwie rodziców Łucji, leżącym 2,5 km od Fatimy. Niespodziewanie ujrzały dwa błyski, po których nad niewielkim krzewem ukazała się Matka Boża. Jako jedyna z całej trójki rozmawiała z Nią i zadawała pytania Łucja. To z jej relacji znamy słowa wypowiadane przez Maryję (Franciszek był głuchoniemy, a Hiacynta tylko patrzyła i słuchała). Maryja, promieniowała nieziemską bielą, a piękno jej twarzy trudno opisać słowami. Prosiła, aby dzieci w to miejsce przychodziły przez kolejne sześć miesięcy, tego samego dnia i o tej samej godzinie. Zapewniła, że Hiacyntę i Franciszka zabierze już wkrótce do nieba, natomiast Łucja żyć będzie długo, bo Jezus chce się nią posłużyć, "aby ludzie Mnie lepiej poznali i pokochali". Najpierw jednak cała trójka miała wiele wycierpieć jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany. Dzieci wzięły sobie do serca prośby Maryi. Chłostały się pokrzywami i zaciskały powróz na biodrach, nawet podczas snu. Podczas swojej trzeciej wizyty w Fatimie 13 maja 2000 roku Jan Paweł II beatyfikował Hiacyntę i Franciszka. Wtedy też zdecydował o ujawnieniu światu treści trzeciej tajemnicy fatimskiej. W oficjalnym komentarzu Stolicy Apostolskiej ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary Joseph Ratzinger napisał: "Fakt, iż - macierzyńska dłoń - zmieniła bieg śmiercionośnego pocisku, jest tylko jeszcze jednym dowodem na to, że nie istnieje nieodwołalne przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na historię, i że ostatecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków, a wiara od dywizji".

Akt osobistego oddania Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo. Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i pracę, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i Twoim.

Amen