Koronka do Miłosierdzia Bożego

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?
Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
Litania do Miłosierdzia Bożego.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odmawia się na zwykłym różańcu. Jest modlitwą wstawienniczą, nawiązującą do Ofiary eucharystycznej. Można ją odmawiać w każdym czasie, choć Jezus zalecił św. Faustynie odmawianie jej przede wszystkim przez dziewięć dni przed świętem Miłosierdzia (pierwsza niedziela po Wielkanocy). Powiedział też: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Odmawianie koronki jest wyrazem naszej wewnętrznej ufności w Miłosierdzie Boże musimy być wytrwali. Wprawdzie dwa razy - w 48 i w 66 objawieniu - Pan Jezus wyraźnie zapewnił, że przez tę Koronkę można wszystko uprosić, jednak nigdy nie twierdził - wyjąwszy łaskę dobrej śmierci - że będzie się wysłuchanym natychmiast i to po jednorazowym odmówieniu. W objawieniach świętej Faustynie odnajdujemy przykłady zarówno na to, że jedna Koronka wystarczyła, aby zapewnić umierającemu dobrą i spokojną śmierć, jak i na to, że do tego samego celu niejednokrotnie trzeba ją wytrwale i długo powtarzać - nie zniechęcając się tym, że nie zostaliśmy od razu wysłuchani. Do odmawiania Koronki przywiązał Jezus wielką obietnicę ogólną i niezwykłe obietnice szczególne. Ogólna obietnica została dana w 48 objawieniu i powtórzona w 66-ym: "Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, co Mnie prosić będą". Wyjaśnienie Jezusowe z objawienia 66-go zaś brzmi: " Przez nią uprosisz wszystko jeżeli to, o co poprosisz, będzie zgodne z Moją wolą". Wszystko bowiem, co jest niezgodne z wolą Bożą, jest albo złe, albo szkodliwe: dlatego nie może być przez Boga udzielone. "Wszystko" w obietnicy Chrystusowej oznacza zarówno łaski zbawienne jak i dobrodziejstwa doczesne tak dla indywidualnych osób jak i dla społeczności. 

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Na początku:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty miedzy niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

OBIETNICE PANA JEZUSA

"Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a w szczególności w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako Swej chwały" (Dz. n. 48)

Na dużych paciorkach (1 raz):
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

W Wielki Piątek 1937 r. Jezus polecił siostrze Faustynie odprawić specjalną nowennę przed świętem Miłosierdzia, mającą trwać od Wielkiego Piątku do następnej soboty. Sam podyktował jej intencje na poszczególne dni. Przez specjalne modlitwy św. Faustyna miała w każdym dniu przyprowadzić do serca Jezusa pewne grupy ludzi i zanurzać je w morzu Bożego Miłosierdzia, błagając Ojca przez mękę Jezusa o łaski dla nich (zob. Dz. 1209). W odróżnieniu od nowenny koronek, którą Pan Jezus wyraźnie polecił używać wszystkim wiernym, druga nowenna wydaje się być przeznaczona przede wszystkim dla prywatnego użytku św. Faustyny. Taki wniosek można zrobić w oparciu o polecenia Pana Jezusa, w których On zwraca się do Świętej, używając zaimka "ty". Ponieważ zaś s. Faustynie było nakazane zapisywanie wszystkiego w dzienniku, prawdopodobnie Pan Jezus pragnął, aby ta nowenna była używana również przez innych ludzi. Zaraz po jej opublikowaniu stała się ona bardzo popularna i wierni zaczęli odprawiać tę nowennę nie tylko w przygotowaniu się do Święta Miłosierdzia, ale i w innych okolicznościach. Odprawiając tę nowennę, czynimy intencje Jezusa swoimi własnymi intencjami.

DZIEŃ PIERWSZY
Módlmy się o Miłosierdzie dla całej ludzkości.
Jezu Najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończonej dobroci Twojej; przyjm nas wszystkich do przybytku Najlitościwszego Serca swojego i nie wypuszczaj zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na ludzkość całą, a przede wszystkim na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest Najlitościwsze Serce Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa; dla Jego bolesnej męki okaż nam Miłosierdzie swoje, byśmy wszyscy razem Twoją wszechmoc wysławiali na wieki. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ DRUGI
Módlmy się za duchowieństwo, przez które spływa na ludzkość Miłosierdzie Boże.
Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili obowiązki w Twojej winnicy, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej czci Miłosierdzia Bożego na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na grono pracowników swej winnicy - na dusze kapłanów, zakonników i zakonnic, które są przedmiotem szczególniejszego umiłowania Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa: obdarz ich mocą błogosławieństwa swego i udziel szczególniejszego światła, aby mogli należycie przewodzić innym na drogach zbawienia i sprowadzać na nich Miłosierdzie Twoje. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu... 

DZIEŃ TRZECI
Módlmy się za wszystkich chrześcijan.
Jezu Najlitościwszy, który obficie udzielasz łask swoich wszystkim ze skarbca Miłosierdzia Bożego, przyjm wszystkich wiernych chrześcijan do przybytku swojego Najmiłosierniejszego Serca i nie wypuszczaj nas zeń na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze wierne, jako ukochane dziedzictwo Syna Twego, a dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swoją nieustanną opieką, aby nigdy nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, lecz by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY
Módlmy się za pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają Miłosierdzia Bożego.
Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś światłością świata całego, przyjm do przybytku Najlitościwszego Serca swego dusze pogan i niewiernych, którzy Cię jeszcze nie znają; niech promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dobrodziejstwa Miłosierdzia Twego na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze pogan i niewiernych, którzy jeszcze nie znają Najlitościwszego Serca Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa: pociągnij ich do światła Ewangelii, aby pojęli jak wielkim szczęściem jest Ciebie miłować i wysławiać Miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY
Módlmy się za tych, którzy pozostają poza Kościołem, aby powrócili do jedności Kościoła.
Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą i nie odmawiasz światła proszącym Ciebie pokornie: przyjm do przybytku Najlitościwszego Serca swojego dusze tych, którzy pozostają poza Kościołem i pociągnij ich swoim światłem ku jedności z Kościołem, aby wspólnie z nami wielbili hojność Miłosierdzia Twego na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia swego na dusze tych, którzy pozostają poza Chrystusową owczarnią; nie patrz na ich słabości, lecz na miłość i gorzką mękę Syna swojego, przed którą On tak gorąco Cię błagał, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21) - spraw, by co rychlej wrócili do tej jedności i wspólnie z nami wysławiali Miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY
Módlmy się za dzieci.
Jezu Najmiłosierniejszy, któryś powiedział. Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca (Mt 11, 29), przyjm do przybytku Najlitościwszego Serca swego dusze dziatek małych i tych, którzy się stali na wzór dziatek cichymi i pokornymi, wprowadzając tym niebo w zachwyt i będąc wiązanką wonną przed tronem Niebieskiego Ojca; spraw, by oni stale przebywali w Twym Sercu i nieustannie wielbili Miłosierdzie Boże. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze dziatek małych oraz na dusze wszystkich cichych i pokornych, którzy przez to najbardziej upodobnili się do Syna Twojego i wonią swych cnót wznoszą się przed tron Twój, Ojcze Miłosierdzia; błagamy Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w twych duszach, błogosław światu całemu, aby wszyscy razem oddawali ustawiczną cześć Twemu Miłosierdziu. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ SIÓDMY
Módlmy się za czcicieli Miłosierdzia Bożego.
Jezu Najmiłosierniejszy, którego Serce jest samą miłością, przyjm do przybytku Najlitościwszego Serca swojego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość Miłosierdzia Bożego, ogarnij je coraz większym swym Miłosierdziem i wspieraj łaską wytrwałości, męstwa i cierpliwości. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze, które szczególnie wysławiają i czczą Twój największy przymiot, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, których usta pełne są hymnów Twej chwały, a ręce - uczynków miłosierdzia względem bliźnich: błagamy Cię. byś przede wszystkim okazał im coraz większe swe Miłosierdzie według pokładanej w Tobie ich ufności, stosownie do obietnicy, iż bronić ich będziesz, jako swej chwały, zawsze, a szczególnie w godzinę śmierci. Amen.
Ojcze nasz...., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ ÓSMY
Módlmy się za dusze w czyśćcu, które się wypłacają sprawiedliwości Bożej.
Jezu Najmiłosierniejszy. któryś rzeki: Bądźcie miłosierni, jako i Ojciec wasz miłosierny jest (Łk 6, 36). przyjmij do przybytku Najlitościwszego Serca swojego dusze w czyśćcu cierpiące. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące i przez bolesną mękę Chrystusa Pana oraz przez gorycz, jaką było przepełnione Jego Przenajświętsze Serce, okaż im swoje Miłosierdzie. Błagamy Cię, byś patrzył na nie jedynie przez Rany Najmilszego Syna swojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego Miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Módlmy się za dusze oziębłe, które były powodem cierpień Chrystusa Pana w Ogrójcu.
Jezu Najmiłosierniejszy, któryś jest samą dobrocią, sprowadź do przybytku Najlitościwszego Serca swego wszystkie dusze oziębłe. Zanurz je w ogniu swojej czystej miłości i rozgrzej na nowo ich serca swoją gorliwością, aby i one wychwalały Twoje niewyczerpane Miłosierdzie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia na dusze oziębłe. Błagamy Ciebie przez gorzką mękę Najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz przez Jego trzygodzinne konanie na krzyżu, zapal je nową gorliwością o chwałę Twoją i wlej w serca ich prawdziwą miłość, którą ożywione świadczyłyby uczynki miłosierdzia na ziemi i wychwalały Miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Litania do Miłosierdzia Bożego.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Stwórcy - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu Duchów Niebieskich - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z miłości do istnienia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, wypływające z Ran Chrystusowych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę na Matkę Miłosierdzia - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła Powszechnego - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie Chrztu i Pokuty - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Ołtarza i Kapłaństwa - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, pokoju konających - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych - ufamy Tobie
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów - ufamy Tobie

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego. (Ps 144,9)
Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wysławiać będziemy. (Ps 88,2)

Módlmy się: Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen.